Villkor för Fruugos tjänster

 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

  Välkommen till Fruugo, som levereras av Fruugo Oy ("vi"). Fruugos användare kommer elektroniskt att kunna bläddra bland, jämföra och köpa ur de Fruugo-anslutna butikernas sortiment. Fruugo erbjuder även användarna tillgång till en virtuell mötesplats, köptjänster och möjligheten att skapa ett personligt innehåll ("Tjänst").

  Dessa användarvillkor ("Användarvillkor") reglerar användningen av tjänsten och det innehåll som vi tillhandahåller via Fruugo. Genom att använda dig av Fruugo godkänner du dessa villkor för tjänsten och är införstådd med att du är förbunden av dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor eller eventuella ändringar i dem ska du inte använda dig av Fruugo.

  Vi förbehåller oss rätten att ändra i dessa användarvillkor utan att särskilt meddela om det. För att hålla dig uppdaterad på de ändringar som görs i dessa användarvillkor bör du läsa användarvillkoren regelbundet på Användarvillkor.

  Dessa användarvillkor gäller även alla nya funktioner, tillägg och nya egenskaper på tjänsten, om inget annat särskilt anges. Användningen av de olika delarna av tjänsten kan även regleras genom kompletterande anvisningar och bestämmelser till dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att fritt lägga till eller ändra i anvisningar och bestämmelser för användningen av tjänsten. Alla kompletterande anvisningar eller bestämmelser utgör en del av dessa användarvillkor. Om de kompletterande anvisningarna eller bestämmelserna står i strid mot dessa användarvillkor ska användarvillkoren följas i första hand.

 2. ANVÄNDARENS REGISTRERINGSPLIKT

  När du registrerar dig som användare av tjänsten förbinder du dig att a) endast lämna sanningsenliga och riktiga uppgifter om dig själv på registeringsformuläret till tjänsten (inloggningsuppgifter) och b) spara och uppdatera inloggningsuppgifterna så att de förblir sanningsenliga och riktiga.

  Du måste vara minst 16 år. Om du i det land där du är bosatt inte är myndig enligt lag måste din förälder eller vårdnadshavare genomföra registreringen åt dig.

  Om du anger falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller om Fruugo har välgrundade skäl att ifrågasätta sanningshalten i de uppgifter du angett förbehåller sig Fruugo rätten att avbryta eller strypa din åtkomst till kontot eller neka dig att använda tjänsten (eller en del av den).

 3. FRUUGO-KONTO, LÖSENORD OCH DATASÄKERHET

  När du registrerar dig på tjänsten får du ett lösenord och användarnamn skickat till dig via e-post. Du bör hålla ditt lösenord och användarnamn hemligt. Du är själv ansvarig för allt som sker med ditt lösenord och på ditt konto. Om du upptäcker otillbörlig användning av ditt lösenord eller konto eller andra brott mot datasäkerheten ska du anmäla detta omedelbart. Vi ansvarar inte för skador orsakade av underlåtenhet att följa ovan nämnda säkerhetsföreskrifter.

 4. INNEHÅLL

  Endast den ursprungliga upphovsmannen, det vill säga den person som uppgifter, program, musik, ljud, bilder, grafik, videor, meddelanden och annat material som syns på Fruugo ("Innehåll") kommer från är ansvarig för innehållet. Du är till fullo ansvarig för allt det innehåll du överför till eller lägger upp på tjänsten eller skickar via den. Vi ansvarar inte för innehållet och ger inga garantier för att det är korrekt eller fullkomligt eller för dess kvalitet. Felaktigt eller klandervärdigt innehåll kan komma att publiceras via vår tjänst. Vi är under inga som helst omständigheter eller på något sätt ansvariga för något av innehållet, inklusive men inte begränsat till, fel eller brister i innehållet eller för några förluster eller skador som orsakats av användning av innehållet.

  Du godkänner att du inte får använda vår tjänst:

  1. för att ladda upp, sprida eller på annat sätt förmedla information som är olaglig, skadlig, hotfull, nedsättande, stötande, oanständig, kränkande, som kränker privatlivet, fientlig eller rasistisk eller fördömande på grund av etniskt ursprung eller på annat sätt förargelseväckande;
  2. för att på något sätt skada minderåriga;
  3. genom att framställa dig som någon annan fysisk eller juridisk person eller i dina kontakter med en annan person eller juridisk person framställa dig på ett felaktigt sätt eller på annat sätt framställa dig på ett oärligt sätt.
  4. förfalska användarnamn eller på annat sätt använda dig av manipulation i syfte att dölja ursprunget till det innehåll som publiceras i tjänsten;
  5. att skicka, vidareförmedla eller sprida filer som du av lagliga, avtalsenliga eller konfidentiella skäl inte får sprida (t.ex. konfidentiell information);
  6. skicka, vidareförmedla eller sprida filer i strid mot patent, varumärken, företagshemligheter, upphovsrätt eller andra rättigheter;
  7. skicka, vidareförmedla eller sprida icke önskvärd eller olovlig reklam, reklammaterial, skräppost, "spam", kedjebrev, pyramidbedrägerier eller andra försändelser som rör insamling av pengar, med undantag av de områden inom tjänsten som är särskilt avsedda för sådana aktiviteter;
  8. skicka, vidareförmedla eller sprida material som innehåller virusprogram eller andra filer eller program som skadar funktionaliteten hos, förstör eller begränsar datorprogram, datorutrustning eller utrustning för telekommunikation eller datakoder;
  9. Störningar eller annan interferens i tjänsten, servern eller datanätverken anslutna till tjänsten eller ingrepp som på annat sätt har en skadlig inverkan på övriga användares användning av tjänsten;
  10. brott mot gällande lagar eller andra bestämmelser; eller
  11. insamling, behandling eller lagring av uppgifter om de övriga användarna eller ofredande eller störande av andra användare.

  Du är medveten om och godkänner att vi inte är skyldiga att kontrollera någon del av innehållet. Vi har rätt att (med ingen skyldighet att) överväga att neka till att innehåll som finns i vår tjänst visas, ändras eller tas bort om det eventuellt bryter mot användarvillkoren eller på annat sätt kan ifrågasättas. Du ansvarar själv för att bedöma riskerna förknippade med användningen av innehållet, inklusive risker förknippade med innehållets riktighet, fullkomlighet och användbarhet.

 5. INNEHÅLL SOM LÄGGS UPP PÅ FRUUGO

  Du överlåter rätten till allt det innehåll du lägger upp på tjänsten till oss samt rätten att utan ersättning, tidsmässigt, geografiskt och i övrigt obegränsat vidarepublicera, framställa på nytt och ändra i det aktuella innehållet i tjänsten och de produkter som finns till försäljning där i marknadsföringssyfte.

  Du är själv ansvarig för alla de personuppgifter och andra uppgifter du anger, som finns tillgängliga offentligt via vår tjänst. Vi ansvar inte ur några omständigheter för publiceringen av dessa uppgifter eller för att andra får kännedom om uppgifterna.

  Du är medveten om att alla de personliga uppgifter som du publicerar i tjänsten kan förbli offentliga och tillgängliga under en period som inte kan fastställas på förhand.

 6. INTEGRITETSSKYDD PÅ FRUUGO

  Vårt integritetsskydd gäller de uppgifter du anger vid registreringen samt vissa andra uppgifter om användarna. Mer information om vårt integritetsskydd hittar du på Integritetspolicy.

  Du godkänner att vi eventuellt går in i dina kontouppgifter och det innehåll du lagt upp, lagringen eller visningen av dessa uppgifter samt att vi kan lämna ut uppgifterna till: a) våra samarbetspartner för att säkerställa att innehållet används globalt och effektivt; b) för att administrera ditt konto på ett korrekt sätt och i enlighet med våra normala rutiner; och c) om det anses nödvändigt att ingripa, lagra, lämna ut eller visa informationen antingen för att det krävs enligt lag eller på annat sätt så att vi kan: (i) handla enligt det som krävs vid en rättsprocess; (ii) övervaka användarvillkoren; (iii) ge svar på påståenden om att innehållet kränker tredje parts rättigheter; (iv) svara på en förfrågan om kundservice från din sida; eller (v) skydda tjänsten, dess användare och allmänhetens rättigheter, egendomar eller säkerhet. Vi kan även spela in kundservicesamtal och samla in uppgifter relaterade till andra kontakttillfällen mellan dig och Fruugo samt mellan dig och de butiksinnehavare som vi representerar.

 7. PRODUKTER OCH LEVERANS

  På Fruugo presenteras och säljs produkterna av oberoende butiksinnehavare. Vi fungerar som mellanhand för butiksinnehavarna i försäljningen av produkterna. Enligt konsumentlagstiftningen i vissa stater i Europa kan konsumenten även betrakta oss som försäljare av produkten. Vi gör allt som står i vår makt för att se till att de produkter du köper via Fruugo är av bra kvalitet, uppfyller alla tillämpbara krav när det gäller normer och bestämmelser och motsvarar den beskrivning som ges på Fruugo. Vi följer våra butiksinnehavares leveransprocess och kundernas återkoppling om de produkter som sålts via Fruugo, men har ingen möjlighet att direkt kontrollera försäljning och leverans av enskilda produkter som marknadsförs på Fruugo.

  Vi tar emot betalningen för ditt köp för butiksinnehavarens räkning och returnerar vid behov även pengarna för dennes räkning.

  Ytterligare anvisningar finns i relevanta kapitel i Fruugo-hjälpen. Sådana anvisningar kan emellanåt ändras utan att du alltid uppmärksammas på det. Du har förstått och samtycker till att sådana anvisningar utgör en del av dessa användarvillkor.

  Garantivillkor är produktspecifika, och därför tillhandahålls de med relevant produkt, eller av relevant återförsäljare.

 8. FÖLJA LOKALA LAGAR OCH BESTÄMMELSER

  Du förbinder dig att följa lokala lagar och bestämmelser som reglerar uppträdande i elektroniska miljöer, godkänt innehåll och publicering av teknisk information från ditt hemland.

 9. INGEN ÅTERFÖRSÄLJNING AV TJÄNSTEN

  Plagiering, kopiering, försäljning eller återförsäljning av tjänsten eller dess innehåll, helt eller delvis, är förbjudet.

 10. ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tjänsten eller avbryta tjänsten eller en del av den, tillfälligt eller permanent, när som helst utan föregående meddelande. Vi har inget ansvar inför dig eller någon tredje part för ändringar i, avbrott för eller nedläggning av tjänsten.

 11. LÄNKAR

  Vissa länkar på Fruugos webbplats kan leda till tredje parts webbplats. Eftersom dessa helt ligger utanför Fruugos kontroll godkänner du att vi inte är ansvariga för åtkomsten till dessa externa webbplatser eller informationskällor, att vi inte stödjer sådana webbplatser eller informationskällor eller det material eller de tjänster som finns tillgängliga där eller är ansvariga för dem. Du godkänner även att vi inte ansvarar för några skador eller förluster som är kopplade till besök på Fruugos webbtjänst eller några av de platser som länkar till den eller som orsakats av användning av material hämtat från den eller av användning av tjänsterna eller för de påstådda skador eller förluster som orsakats av detta.

 12. ÄGANDERÄTT

  Du godkänner att tjänsten består av uppgifter som ägaren har ensamrätt till och som är konfidentiella, som skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga och andra eventuellt tillämpliga lagar. Det innehåll som presenteras via tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken, patent och andra rättigheter och lagar. Om inget annat anges har du inga befogenheter att ändra, hyra, låna, sälja, sprida eller ingripa i tjänsten eller dess innehåll i sin helhet eller delar av det.

  Du får inte använda några andra metoder än det användarabonnemang som vi erbjuder för att komma in eller försöka komma in på tjänsten.

 13. SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

  Du befriar oss och våra dotterbolag, samarbetspartner, representanter och andra partner samt våra butiksinnehavare och anställda från anspråk eller ersättningskrav som kan framställas av tredje part på grund av det innehåll du lagt upp på tjänsten, användningen av den, din koppling till tjänsten eller att du har brutit mot användarvillkoren eller andra användares rättigheter.

 14. FRISKRIVNINGSKLAUSULER

  DU GODKÄNNER OCH BEKRÄFTAR ATT:

  1. ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN SKER HELT PÅ DITT EGET ANSVAR. TJÄNSTEN LEVERERAS SÅ SOM DEN ÄR. VI INOM RAMEN FÖR DET SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG UTTRYCKLIGEN BESTRIDER ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, INKLUSIVE SÅDANA VILLKOR OCH GARANTIER SOM ÄR KOPPLADE TILL KOMMERSIELLT UTNYTTJANDE AV TJÄNSTEN, TILLFREDSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR DET AVSEDDA ÄNDAMÅLET.
  2. VI GARANTERAR INTE ATT (i) TJÄNSTEN MOTSVARAR FÖRVÄNTNINGARNA, (ii) TJÄNSTEN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, I RÄTT TID, SÄKERT OCH FELFRITT, (iii) RESULTATEN AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN STÄMMER ELLER ÄR TILLFÖRLITLIGA, (iv) ELLER ATT KVALITETEN PÅ DE PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM DU KÖPER VIA TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR.
  3. NED- OCH UPPLADDNING AV INNEHÅLLET ELLER ANNAN TYP AV ANSKAFFNING GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER PÅ DITT EGET ANSVAR. DU ÄR SJÄLV ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM NED- OCH UPPLADDNING AV DENNA TYP AV INNEHÅLL ELLER ANNAN TYP AV ANSKAFFNING ORSAKAR.
  4. VI GÖR VÅRT BÄSTA FÖR ATT GE DIG INFORMATION OCH RÅDGIVNING OM VÅRA TJÄNSTER OCH OM DU BER OM DETTA VIA VÅR TJÄNST, MEN KAN INTE ANSVARA FÖR NÅGRA UPPGIFTER SOM DU HAR FÅTT, MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, SOM INTE TAS UPP I VILLKOREN FÖR TJÄNSTEN.
 15. ANSVARSBEGRÄNSNING

  DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT VI INTE ANSVARAR FÖR NÅGRA SKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE INKOMST, GOODWILL-VÄRDE, ANVÄNDNING, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER ANNAT IMMATERIELLT VÄRDE SOM BEROR PÅ: (i) ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER AV NÅGON AV DE PRODUKTER SOM ERBJUDS VIA DEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DESSA; (ii) ANSKAFFNINGSKOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR OCH -TJÄNSTER NÄR DET GÄLLER PRODUKTER, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM HAR KÖPTS ELLER FÖRMEDLATS VIA TJÄNSTEN ELLER MOTTAGNA MEDDELANDEN ELLER HÄNDELSER I TJÄNSTEN; (iii) OTILLBÖRLIG ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN ELLER ÄNDRINGAR I ANSLUTNING TILL DE UPPGIFTER DU SKICKAT ELLER I INFORMATIONSUTBYTET; (iv) TREDJE PARTS UTTALANDEN, PRESENTATIONER ELLER AGERANDE I TJÄNSTEN ELLER (v) ANDRA ÄRENDEN SOM RÖR PRODUKTER SOM SÄLJS VIA TJÄNSTEN ELLER SOM SÅLTS TIDIGARE. VI ANSVARAR INTE HELLER FÖR SKADOR I DE FALL DÅ VI INTE KAN ANSES HA VARIT MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN TILL SKADORNA.

  VÅRT TOTALA ANSVAR OCH DEN ERSÄTTNING DU KAN FÅ KAN ALDRIG ÖVERSTIGA DEN SUMMA DU BETALT FÖR DEN TJÄNST ELLER PRODUKT DU KÖPT.

  DU GODKÄNNER ATT, ÄVEN OM ANNAT GÄLLER ENLIGT GÄLLANDE LAGAR, ANSPRÅK ELLER TALAN KOPPLADE TILL ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN, DE PRODUKTER SOM PRESENTERAS ELLER SÄLJS VIA TJÄNSTEN ELLER ANVÄNDARVILLKOREN SKA FRAMFÖRAS ELLER VÄCKAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ORSAKEN TILL ANSPRÅKET ELLER TALAN UPPSTÅR.

 16. FÖRBUD OCH BEGRÄNSNINGAR

  VISSA RÄTTSSYSTEM GODTAR INTE NEKANDE ELLER BEGRÄNSNINGAR AV VISSA GARANTIER ELLER SKADESTÅND. I DETTA FALL KANSKE NÅGRA AV DE BEGRÄNSNINGAR SOM NÄMNS UNDER PUNKT 14 OCH 15 INTE GÄLLER DIG.

  INGA ANVÄNDARVILLKOR PÅVERKAR KONSUMENTENS LAGENLIGA SKYDD.

 17. UPPSÄGNING

  Vi kan utan begränsningar efter eget godtycke ta bort ditt lösenord, användarkonto (eller vilken del som helst av det) eller avbryta din tillgång till tjänsten och ta bort vilket innehåll som helst i tjänsten. Orsaken till detta kan exempelvis vara att du inte använder Fruugo eller att vi misstänker att du har brutit mot användarvillkoren. Du godkänner att din tillgång till tjänsten kan avbrytas utan föregående meddelande om det och att vi omedelbart kan stänga ditt konto.

  Konton som inte används under en lång tid kan stängas. Om så sker raderas allt innehåll permanent i enlighet med Fruugos praxis. Du godkänner att vi inte har något ansvar för avlägsnande av innehåll i tjänsten eller för att innehåll inte kunnat sparas. Dessutom är du medveten om att vi inte är ansvariga inför dig eller tredje part när det gäller beslut om din åtkomst till tjänsten.

 18. MEDDELANDEN

  Meddelande skickas till dig antingen via e-post eller vanlig post. Via tjänsten kan vi även meddela om ändringar i användarvillkoren eller som rör andra saker. Detta sker genom att meddelandet placeras på synlig plats i tjänsten eller genom att vi skickar ett särskilt meddelande till dig som syns i tjänsten eller via en länk som presenteras i tjänsten.

 19. INFORMATION OM VARUMÄRKEN

  Fruugo, Fruugos logotyp och Fruugo-varumärkena samt tjänstelogotypen och övriga av Fruugos logotyper, produkt- och tjänstemärken är Fruugo Oy:s varumärken ("Fruugos märken"). Du får inte visa eller använda Fruugos märken på något sätt utan särskilt tillstånd från oss.

 20. ANVÄNDARRÄTTIGHETER OCH KONTROLL AV DESSA

  Vi respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar oss detsamma av våra användare. Om du misstänker att dina immateriella rättigheter har kränkts i tjänsten ska du meddela Fruugos kundtjänst om problemet.

 21. ALLMÄN INFORMATION

  Användarvillkoren (inklusive de riktlinjer och regler som vi hänvisar till där) utgör ett avtal för användning av tjänsten i sin helhet av dig. Detta avtal ersätter alla avtal som eventuellt ingåtts med dig tidigare. Det finns även andra villkor och bestämmelser som reglerar användningen av tjänsten som gäller då du använder dig av våra samarbetspartners tjänster, innehåll hos tredje part eller tredje parts programvara. I anslutning till användarvillkoren samt avtalsförhållandet mellan oss och dig tillämpas finsk lag. Du godkänner att endast finska domstolar har befogenhet att behandla ärenden i anslutning till vårt avtalsförhållande. Underlåtenhet att kontrollera några av rättigheterna eller skyldigheterna i användarvillkoren innebär inte att man frånsäger sig dessa rättigheter eller villkor. Om domstolen skulle anse att något av de villkor som anges i användarvillkoren är ogiltigt godkänner du att rätten tolkar användarvillkoren så att användarvillkoren i övrigt är i kraft och bindande för parterna och att parternas och avtalets syfte förverkligas.

  Varken du eller vi har möjlighet att överlåta eller överföra rättigheter eller skyldigheter i användarvillkoren utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. I annat fall ger du ditt godkännande till att vi kan överlåta eller överföra en del av eller samtliga våra rättigheter och skyldigheter (utan föregående medgivande från dig) till vilket som helst av våra dotterbolag. Du godkänner att Fruugo-kontot är personligt och inte kan överlåtas på någon annan. De olika avsnitten i användarvillkoren har försetts med rubriker enbart för att göra det lättare att hitta informationen.

 22. ÖVERTRÄDELSER

  Meddela Fruugos kundtjänst om överträdelser av Fruugos användarvillkor.